viernes, 10 de febrero de 2017

PAU 2016 Cataluña

1A
a) Dibuixeu el triangle isòsceles equivalent al quadrilàter donat, de manera que tingui un vèrtex en el punt P i que el costat oposat a aquest vèrtex sigui paraŀlel al segment R i passi pel punt C. Deixeu constància del procés gràfic seguit. [1,5 punts]
b) Determineu el valor real del segment R, tenint en compte que el dibuix està a escala 1:125, i escriviu-lo a la casella situada a la part inferior del full.

1B
a) Determineu gràficament una circumferència que passi pel punt P i sigui tangent a les rectes R i S. Deixeu constància del procés gràfic seguit i indiqueu, amb precisió, els punts de tangència. b)Determineu el valor real del segment R, tenint en compte que el dibuix està a escala 1:25, i escriviu-lo a la casella situada a la part inferior del full.

2A
Dades: Projeccions horitzontal i vertical dels punts a-a′, b-b′ i c-c′, vèrtexs d’un triangle. Projeccions horitzontal i vertical dels punts 1-1′, 2-2′, 3-3′ i 4-4′, vèrtexs d’un quadrilàter. a)Dibuixeu en projecció horitzontal i vertical la línia d’intersecció dels plans que determinen el triangle abc-a′b′c′ i el quadrilàter 1234-1′2′3′4′. b)Determineu gràficament la visibilitat del conjunt, considerant el triangle i el quadrilàter opacs.

2B
Dades: Projeccions horitzontal i vertical dels punts a-a′ i b-b′. a)Determineu les projeccions horitzontal i vertical d’un tetraedre de manera que una de les arestes sigui el segment ab-a′b′ i que l’aresta oposada estigui per sobre d’aquesta i en un pla horitzontal. b)Diferencieu les arestes vistes de les ocultes.

3A
Exercici: Interpreteu el sòlid polièdric representat en planta i alçat, i, situant el punt p-p′ en la posició P del paper, dibuixeu l’axonometria amb la terna proposada (ortogonal isomètrica) a escala doble (mesurant en les direccions dels eixos axonomètrics). Concreteu el sòlid únicament amb les línies vistes.

3B
Exercici: Interpreteu el sòlid representat en planta i alçats, i, situant el punt p-p′ en la posició P del paper, dibuixeu l’axonometria amb la terna proposada (dimètrica ortogonal normalitzada DIN 5) a escala doble (mesurant en les direccions dels eixos axonomètrics). Concreteu el resultat únicament amb les línies vistes.

No hay comentarios:

Evaluación Acceso Universidad Madrid 2018 .Modelo Examen Dibujo

A1m.-Representar al estructura de barras indicada en el croquis adjunto, de modo que AD sea horizontal como se muestra en el mismo, siendo ...